Download Silabus, Buku Guru dan Buku Siswa Akidah Akhlak Kelas XI Kurikulum 2013

Info Kuipper School.
Silabus Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang merupakan ciri khusus dari Madrasah tidak disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi oleh Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam.

Pada tahun ini madrasah telah melalui tahun kedua dalam pelaksanaan kurikulum 2013 khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari Mata Pelajaran Akidah Akhlak, Fikih, Al Quran Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.

Sebagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana sekolah diberikan silabus serta buku teks berupa buku guru dan buku siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam (Akidah Akhlak, Fikih, Al Quran Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) disediakan oleh kementerian agama.

Untuk membantu rekan-rekan guru dalam menyusun perangkat Pembelajaran Akidah Akhlah Kelas XI  sesuai dengan kurikulum 2013 berupa RPP, Prota, Prosem dan format penilaiannya maka kami sediakan tautan untuk mendownload Silabus dan Buku teks sesuai dengan kurikulum 2013 sebagai sumber utama dalam menyusun perangkat pembelajaran terutama Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar sesuai dengan ketentuan mengenai penyusunan RPP yang terdapat dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada Pendidikan dDsar dan Pendidikan Menengah. Semoga bermanfaat.

Download:
Silabus Akidah Akhlak Kelas XI Kurikulum 2013
Buku Guru Akidah Akhlak Kelas XI Kurikulum 2013
Buku Siswa Akidah Akhlak Kelas XI Kurikulum 2013

Informasi Terbaru

Back To Top